On the 12th of December, the province of Groningen published the draft decision regarding the environmental permit (‘Wabo’) of Djewels. The consultation is open until the 24th of February 2022.

The Provincial Executive of Groningen announces that it intends to grant an environmental permit based on the General Provisions Environmental Law Act (Wabo) to Djewels.

The draft decision and accompanying documents are available for inspection from the day after publication up to 6 weeks later in: – local government building in Groningen; – town hall of Eemsdelta.

More information is available at: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2022-488.html

_____________________________________________________________________________________________

Op 12 December heeft de Provincie Groningen haar ontwerpbesluit voor een omgevingsvergunning (‘Wabo’) voor Djewels ter consultative gelegd. De consultatie sluit op 24 februari 2022.

Gedeputeerde Staten van Groningen maken bekend dat zij voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), aan Djewels.

Het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken liggen vanaf dag na publicatie tot en met 6 weken later ter inzage in: – provinciehuis te Groningen; – gemeentehuis van Eemsdelta.

Meer informatie:  https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2022-488.html

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from Djewels.

You have Successfully Subscribed!

Share This